Persoonsgegevens van cliënten / opdrachtgevers

Welke persoonsgegevens verwerken we?

In het kader van onze opdracht, kunnen we de volgende persoonsgegevens van de cliënt/ opdrachtgever verwerken:

 • Identificatiegegevens
 • Financiële bijzonderheden
 • Beroep en betrekking

Te allen tijde zal het gerechtsdeurwaarderskantoor erover waken dat er niet meer persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig? 

De persoonsgegevens van de cliënt / opdrachtgever worden door de gerechtsdeurwaarder verwerkt om een goede afhandeling van het dossier te kunnen garanderen en de nodige terugkoppeling te kunnen doen.

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Bij het uitvoeren van de taken van een gerechtsdeurwaarder kan de gerechtsdeurwaarder persoonsgegevens uitwisselen met verschillende instanties. Wij zullen enkel persoonsgegevens uitwisselen als dit noodzakelijk is om een concrete taak uit te voeren.

Mogelijke ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

 • IT-leverancier
 • Collega Gerechtsdeurwaarders
 • Banken
 • Overheden
 • Notaris
 • Rechtbanken
 • Advocaten
 • Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders
 • Vertaalkantoren
 • Datavernietigings- en ophalingsdiensten
 • Arrondissementskamer/ Nationale kamer (i.f.v. klachten)
 • Werkgever
 • Oplaaddienst (in het kader van goederen zoals huisraad, auto's,...)

Voor het beheer van ons debiteurendossier maken wij gebruik van een IT-leverancier. In functie van deze dienstverlening door deze IT-leverancier zullen zij ook persoonsgegevens verwerken van de cliënt/ opdrachtgever. Deze IT-leverancier is evenwel gebonden aan een aantal verplichtingen en zal geen gegevens verwerken of delen zonder opdracht van de Gerechtsdeurwaarder. Ook andere partijen die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, moeten aan een aantal verplichtingen voldoen. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Omerus Gerechtsdeurwaarders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Om haar wettelijke verplichtingen na te komen bewaart Omerus Gerechtsdeurwaarders gegevens, die dienen als bewijs bij geschillen gedurende maximaal 10 jaar na de beëindiging van de opdracht.

Ook in het kader van de financiële administratie zijn wij er wettelijk toe verplicht de boekhoudkundige gegevens te bewaren gedurende minimum 7 jaar.

De gearchiveerde gegevens zullen slechts beperkt toegankelijk zijn.

Wanneer de toepasselijke bewaartermijn verloopt, zullen de persoonsgegevens worden gewist of geanonimiseerd.