Privacyverklaring

Versie 1.0 geldig vanaf 15/11/2019

Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens als een onderdeel van onze dienstverlening aan onze cliënten/opdrachtgevers. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Omerus Gerechtsdeurwaarders als Verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Sasstraat 2, 3500 Hasselt met ondernemingsnummer  845.894.537.

Het beschermen van persoonsgegevens van is niet enkel een wettelijke verplichting, maar hoort bij een degelijke bedrijfsvoering. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer concreet zal Omerus Gerechtsdeurwaarders de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Omerus Gerechtsdeurwaarders de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.

Omerus Gerechtsdeurwaarders nodigt u uit om deze privacyverklaring goed door te nemen.


Tevens vindt U in deze privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe U deze kunt uitoefenen.

Wat doet Omerus Gerechtsdeurwaarders?

Als gerechtsdeurwaarder ondersteunen we onze cliënten bij verschillende opdrachten die ons worden toevertrouwd. Deze opdrachten en bevoegdheden worden beschreven in artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek. Bij het uitvoeren van deze opdrachten worden er persoonsgegevens verwerkt van alle betrokken partijen, zoals opdrachtgevers, verzoekers, verweerders, advocaten, confraters, … Om onze unieke taak als gerechtsdeurwaarder zo goed mogelijk te vervullen is het ons doel om deze persoonsgegevens met het grootste respect te behandelen.

Enkele taken die wij vervullen:

  • Wij staan in voor de opvordering van openstaande schulden;
  • Wij stellen de solvabiliteit van natuurlijke personen vast en rapporteren hierover aan de opdrachtgever;
  • Het uitvoeren van vaststellingen met betrekking tot zuiver materiële feiten, evenals vaststellingen die tot de wettelijke uitoefeningen van het ambt behoren;
  • Het in bewaring nemen van goederen in het kader van de wettelijke taak van de gerechtsdeurwaarder;
  • De minnelijke verkoop van goederen.
  • Het versturen van aanmaningen en ingebrekestellingen;
  • Het opstellen en betekenen van exploten;
  • Het opstellen van facturen

We staan er als gerechtsdeurwaarderskantoor voor garant dat het verzamelen en verwerken van de gegevens van onze cliënten, medewerkers en derden gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We streven continu naar verbetering, met als doel een veilige informatieomgeving te creëren en alle persoonsgegevens te beschermen conform de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die we verwerken

Welke rechten heeft u en hoe oefent u ze uit? 

U hebt het recht om te weten wat wij als gerechtsdeurwaarderskantoor juist met uw persoonsgegevens doen. Daar voorziet de informatie op deze pagina in. Verder heeft u ook een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Alle aanvragen tot uitoefening van uw rechten kunnen gestuurd worden naar onze DPO via privacy@omerus.be.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend tenzij een wettelijke beperking van toepassing is.

Hieronder vatten we alle relevante rechten samen.

De inzage en kopie van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken.
U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen.

Het verbeteren van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om binnen de wettelijke beperkingen van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken tot deze juist of volledig zijn.

Het wissen van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van de privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt.

Let op: Wij zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als we deze omwille van een wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren.

Het overdragen van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand

Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruiken kan u bezwaar aantekenen. Dit kan wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken in ons eigen belang en niet in uw belang.

Klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en u er van overtuigd bent dat de dit een inbreuk is van de Verordening kan u steeds klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.