Persoonsgegevens van debiteuren

Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Volgende persoonsgegevens van u worden door ons verwerkt:

 • Identificatiegegevens
 • Financiële bijzonderheden
 • Persoonlijke kenmerken
 • Fysieke gegevens
 • Leefgewoonten
 • Psychische gegevens
 • Samenstelling van het gezin
 • Woningkenmerken
 • Gerechtelijke gegevens
 • Gegevens betreffende de gezondheid
 • Opleiding en vorming
 • Rijksregisternummer

Welke persoonsgegevens we precies van u zullen verwerken hangt af van de opdracht die wij hebben gekregen. Te allen tijde zal het gerechtsdeurwaarderskantoor erover waken dat er niet meer persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

De verwerking van uw persoonsgegevens door de Omerus Gerechtsdeurwaarders is noodzakelijk zodat wij onze taak als openbare ambtenaar inhoudelijk zo goed en correct mogelijk kunnen uitoefenen.

In het kader van een dossier zal de gerechtsdeurwaarder tal van administratieve opzoekingen verrichten via een aantal authentieke bronnen. De gerechtsdeurwaarder is gemachtigd om deze authentieke bronnen te raadplegen vanuit het mandaat als openbaar ambtenaar. Deze informatie is noodzakelijk om een geldig verloop van het dossier te verzekeren. Op deze manier heeft de gerechtsdeurwaarder toegang tot een verzameling persoonlijke informatie van debiteuren die nodig zijn om de opdracht zo correct mogelijk uit te kunnen voeren met de meest accurate gegevens

Om die reden kan een opzoeking volgens  deze bronnen meermaals gebeuren in eenzelfde dossier. Deze authentieke bronnen zijn als volgt:

 • Rijksregister van de natuurlijke personen
 • Centrale Bestand van Beslagberichten (CBB)
 • Register van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV)
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Registratiekantoor

Deze bronnen mogen door de deurwaarder enkel worden geraadpleegd indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een toevertrouwde opdracht.

Verder verwerkt Omerus Gerechtsdeurwaarders persoonsgegevens teneinde de administratie inzake boekhouding, bestellingen, verzendingen, facturatie, enz. correct te kunnen uitvoeren.

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Bij het uitvoeren van de taken van een gerechtsdeurwaarder kan de gerechtsdeurwaarder persoonsgegevens uitwisselen met verschillende instanties. Wij zullen enkel persoonsgegevens uitwisselen als dit noodzakelijk is om een concrete taak uit te voeren.

Mogelijke ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

 • IT-leverancier
 • Collega Gerechtsdeurwaarders
 • Banken
 • Overheden
 • Notaris
 • Rechtbanken
 • Advocaten
 • Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders
 • Vertaalkantoren
 • Datavernietigings- en ophalingsdiensten
 • Arrondissementskamer/ Nationale kamer (i.f.v. klachten)
 • Werkgever
 • Oplaaddienst (in het kader van goederen zoals huisraad, auto's,...)

Voor het beheer van ons debiteurendossier maken wij gebruik van een IT-leverancier. In functie van deze dienstverlening door deze IT-leverancier zullen zij ook persoonsgegevens verwerken van de cliënt/ opdrachtgever. Deze IT-leverancier is evenwel gebonden aan een aantal verplichtingen en zal geen gegevens verwerken of delen zonder opdracht van de Gerechtsdeurwaarder. Ook andere partijen die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, moeten aan een aantal verplichtingen voldoen. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

Omerus Gerechtsdeurwaarders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Om haar wettelijke verplichtingen na te komen, bewaart Omerus Gerechtsdeurwaarders persoonsgegevens die dienen als bewijs bij geschillen. Deze persoonsgegevens worden bewaard gedurende maximaal 10 jaar na de beëindiging van de opdracht.

Ook in het kader van de financiële administratie zijn wij er wettelijk toe verplicht de boekhoudkundige gegevens te bewaren gedurende minimum 7 jaar.

De gearchiveerde gegevens zullen slechts beperkt toegankelijk zijn.

Wanneer de toepasselijke bewaartermijn verloopt, zullen de persoonsgegevens worden gewist of geanonimiseerd.