Diensten voor privépersoon

Wist u dat Omerus Gerechtsdeurwaarders ook vaak optreedt op vraag van privépersonen? Om hun belangen te dienen en hun standpunt tegensprekelijk te maken. Onze expertise in onderstaande domeinen garandeert u een efficiënt verloop van zaken.


Als vertrouwenspersoon staan wij u met raad en daad bij, waarbij we altijd eerst streven naar een oplossing in der minne. In de eerste plaats in uw persoonlijk belang.


Wat wij precies voor u als privépersoon kunnen betekenen leggen wij u graag uit een persoonlijk gesprek. Contacteer ons daarom gerust voor een afspraak. Dat verbindt u tot niets. De onderwerpen hieronder geven u alvast een inzicht in onze diensten voor particulieren.


Vaststellingen
Omerus Gerechtsdeurwaarders kan op uw eenvoudig verzoek een zogenaamd Proces-Verbaal van Vaststelling opmaken. Dat is een document waarin we zuiver materiële, zintuiglijk waarneembare feiten omschrijven zoals ze zijn, waar nodig aangevuld met foto’s of ander materiaal ter verduidelijking. Wij geven hierbij geen enkel persoonlijk commentaar of advies.


Het opstellen van een neutraal Proces-Verbaal van Vaststelling is een wettelijk geregelde ambtsverrichting van de gerechtsdeurwaarder. Onze interpretatie van de feiten doet in deze niet ter zake, integendeel. Daardoor heeft het document de status van een authentieke akte en kunt u het gebruiken als bewijsmateriaal, indien nodig tot in de rechtbank.

Enkele voorbeelden:

  • plaatsbeschrijving van woning of appartement
  • opmaken van de inventaris van een inboedel
  • vaststelling van de staat van uitvoering van (bouw)werken
  • vaststelling van schade ten gevolge van externe factoren (weer, werken bij de buren …)
  • enz.

Hebt u nog vragen? Kunnen wij een vaststelling voor u doen? Bel of mail ons.


Invorderen van onderhoudsgelden

Op basis van een notariële akte of een echtscheidingsvonnis, kan Omerus Gerechtsdeurwaarders de onderhoudsgelden waar u recht op hebt gerechtelijk invorderen. Zonder tussenkomst van een advocaat.


Alles wat u daarvoor moet doen is ons een gedetailleerd overzicht bezorgen van de achterstallige alimentatiebijdragen die uw ex-partner u verschuldigd is. Wij berekenen daarop de indexering en zorgen voor de rest.


Let wel: dit is een ingrijpende procedure. De kosten ervoor zijn wettelijk vastgelegd en kunnen in principe verhaald worden op de tegenpartij. Behalve wanneer die onvermogend is. Wij adviseren in dit geval dan ook altijd een uitvoerig persoonlijk gesprek op voorhand. Dat voorkomt misverstanden achteraf.


Kunnen wij u hiermee van dienst zijn? Contacteer ons dan voor een afspraak.


Huurzaken

In huurzaken is het cruciaal dat u kort op de bal speelt. Hoe sneller en kordater u optreedt, hoe groter de kans om de schade tot een minimum te beperken. U hebt immers maar twee maanden huurwaarborg achter de hand.


Dus als u twijfelt aan de goede trouw van uw huurder, geef Omerus Gerechtsdeurwaarders dan al na de eerste maand onbetaalde huur opdracht om bewarend pandbeslag te leggen op zijn inboedel. Daarvoor hebt u geen rechterlijk vonnis nodig. Uw huurder ziet dat het u menens is en onze ervaring leert dat er in de meeste gevallen meteen gevolg wordt gegeven aan ons optreden.


Indien dat niet zo is, kunnen we indien u dat wenst nog altijd een laatste minnelijke poging tot betaling ondernemen, ofwel overgaan tot dagvaarding.


In dat geval zorgt Omerus Gerechtsdeurwaarders, eventueel in overleg met uw advocaat, voor het opstellen van uw vordering. Ook de gerechtelijke procedure volgen wij voor u op en van zodra we in het bezit zijn van een vonnis, betekenen wij dat aan uw huurder. Het initiële bewarend pandbeslag krijgt daarin de vorm van uitvoerend beslag, wat ons toelaat om de inboedel indien nodig te verkopen om u schadeloos te stellen.


Hebt u nog vragen? Bel of mail ons.


Hoger bod bij gerechtelijke openbare verkoop

Een gerechtelijke openbare verkoop van een onroerend goed wordt aan het einde van de eerste zitdag afgesloten met een voorlopige toewijzing. Vanaf dan hebt u het recht om binnen een periode van 15 dagen een hoger bod uit te brengen.


Een hoger bod moet minstens 10% bedragen van de prijs waaraan het pand voorlopig werd toegewezen, waarbij uw bod niet lager mag zijn dan 250 euro en niet hoger hoeft te zijn dan 6.200 euro.


Indien u een hoger bod wenst uit te brengen, zorgt Omerus Gerechtsdeurwaarders voor de betekening daarvan aan de betrokken notaris en aan de personen aan wie het pand voorlopig werd toegewezen.


Contacteer ons hierover.