Privacybeleid

Over het privacybeleid

 • Omerus Gerechtsdeurwaarders, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt , Sasstraat 2 Vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk en streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.
 • De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Omerus Gerechtsdeurwaarders.
 • In deze Privacyverklaring legt Omerus Gerechtsdeurwaarders uit welke informatie over u wordt verzameld en aan wie het deze informatie doorgeeft.
 • Omerus Gerechtsdeurwaarders nodigt u uit om dit privacybeleid goed door te nemen. Tevens vindt U in deze Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe U ze kunt uitoefenen.
 • Voor alle vragen, opmerkingen en klachten kan u terecht op het e-mailadres info@omerus.be

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Omerus Gerechtsdeurwaarders, zoals

 • De administratieve dienstverlening om een overeenkomst te kunnen uitvoeren (bestellingen, orderbevestigingen, verzendingsnota’s, facturen, kredietnota’s)
 • nieuwigheden eigen aan de sector waarin we actief zijn ( cataloog, nieuwe producten, beurs, enz) aan U voor te stellen.
 • Van wie verzamelen we gegevens ?
 • Omerus Gerechtsdeurwaarders verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie Omerus Gerechtsdeurwaarders een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst zal hebben.
 • Het verzamelen en verwerken van gegevens
 • Onder verwerking van gegevens verstaat Omerus Gerechtsdeurwaarders ‘elke verwerking van persoonsgegevens’. Verwerking refereert aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.
 • Omerus Gerechtsdeurwaarders moet steeds de wettelijk vereiste toestemming van de klant/leverancier/persoon hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens.
 • De gegevens worden enerzijds op een beveiligde server van Omerus Gerechtsdeurwaarders, en anderzijds op fysieke locaties bewaard.

Hoe verzamelt Omerus Gerechtsdeurwaarders gegevens?

 • Persoonlijke gegevens door U medegedeeld om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, zal u aan Omerus Gerechtsdeurwaarders een aantal persoonlijke gegevens doorgeven, zoals een e-mailadres, naam, gender, adres en woonplaats. Uw gegevens worden eveneens bewaard wanneer u met Omerus Gerechtsdeurwaarders in contact treedt via telefoon, mail, een fysiek bezoek aan een onze vestiging of op een beurs
 • Persoonlijke gegevens aangeleverd door derden 
 • Persoonlijke gegevens die door potentiële klanten / leveranciers worden aangeleverd, in het kader van onze activiteit. Op vraag van een derde, gegevens delen, die van belang zijn om beroepsinfo te bezorgen. ( vb : cataloog, productinfo, enz bezorgen )

Waarom verzamelt Omerus Gerechtsdeurwaarders gegevens?

Omerus Gerechtsdeurwaarders verdeelt, als groothandel, snijgereedschappen, machines en toebehoren voor de voedingsindustrie op de Belgische markt.

Omerus Gerechtsdeurwaarders verzamelt persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden :

 • Dienstverlening en onderhouden van relaties :
 • Omerus Gerechtsdeurwaarders verzamelt gegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Informeren in de breedste zin van het woord over producten, catalogen, nieuws, beurzen, eigen aan onze sector, via telefoon, GSM, e-mail, beurs, enz.
 • Financiële administratie
 • Omerus Gerechtsdeurwaarders verwerkt persoonsgegevens teneinde de administratie inzake boekhouding, bestellingen, verzendingen, facturatie, enz. correct te kunnen uitvoeren.
 • Delen van gegevens
 • Omerus Gerechtsdeurwaarders zal geen persoonlijke gegevens verkopen aan derden. Omerus Gerechtsdeurwaarders zal enkel met uw toelating, persoonsgegevens delen met personen die info wensen of een potentieel mogelijke handelsovereenkomst willen sluiten , eigen aan onze sector. Een uitzondering is wanneer Omerus Gerechtsdeurwaarders juridisch verplicht wordt gegevens door te geven.
 • Leveranciers
 • Omerus Gerechtsdeurwaarders doet een beroep op een aantal onafhankelijke dienstverleners, zoals voor verzending van goederen (transport), het uitvoeren van betalingstransacties, het uitvoeren personeelszaken (sociaal secretariaat), verkrijgen van info over producten eigen aan onze sector, nu of in de toekomst. Omerus Gerechtsdeurwaarders laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht, en dat deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.

Beveiliging van de gegevens

 • Omerus Gerechtsdeurwaarders heeft de nodige stappen ondernomen om zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date te houden
 • Bewaartermijn van de gegevens
 • De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor het uitoefenen van onze organisatie, en het verlenen van onze diensten. Een wettelijke verplichting kan Omerus Gerechtsdeurwaarders verplichten uw persoonsgegevens voor een langere termijn te bewaren.
 • Recht tot toegang tot de persoonsgegevens
 • Omerus Gerechtsdeurwaarders geeft U de mogelijkheid tot het inzien van uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht op antwoord op volgende vragen :
  • Verwerkt Omerus Gerechtsdeurwaarders mijn persoonsgegevens ?
  • Waarvoor worden / zijn deze persoonsgegevens verwerkt ?
  • Welke categorieën van persoonsgegevens bestaan er ?
  • Met welke categorieën van derden deelt Omerus Gerechtsdeurwaarders de persoonsgegevens?
  • Wat is de oorsprong van de verwerkte gegevens ?
  • Waarom verwerkt Omerus Gerechtsdeurwaarders bepaalde persoonsgegevens automatisch ?
  • Aanpassen/uitschrijven voor nieuws via 011 28 32 32 of via info@omerus.be 
  • Onderaan elke nieuwsmailing wordt de klant eraan herinnerd dat hij/zij zich kan uitschrijven of zijn gegevens kan aanpassen of verwijderen door e-mail naar info@omerus.be 
  • Recht op verzet tegen verwerking van uw gegevens voor nieuwsberichten via mailing
  • De ontvanger heeft op elk moment het recht op verzet tegen verwerking van haar/zijn gegevens voor nieuwsberichten (vb. beurs waaraan Omerus Gerechtsdeurwaarders deelneemt) via e-mail naar info@omerus.be 
  • Recht op verbetering en verwijdering
  • Foutieve, verouderde of ongepaste persoonsgegevens kunnen op vraag altijd aangepast of verwijderd worden
  • Recht ‘om vergeten te worden’ via info@omerus.be 
  • De ontvanger heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens uit de bestanden van Omerus Gerechtsdeurwaarders te laten verwijderen . Wanneer de ontvanger zijn/haar rechten uitoefent, vraagt Omerus Gerechtsdeurwaarders zo specifiek mogelijk te zijn, zodat de vraag correct behandeld kan worden.
  • Omerus Gerechtsdeurswaarders moet de identiteit kunnen verifiëren om de rechten van de ontvanger te kunnen uitoefenen en te vermijden dat een derde partij zich op frauduleuze manier deze rechten zou toe-eigenen

  Recht om klacht in te dienen

  U heeft het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

  T +32 (0)2 274 48 00 F +32 (0)2 274 48 35

  commission@privacycommission.be

  Vragen en feedback

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit

  privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons:
  Omerus Gerechtsdeurwaarders

  3500 Hasselt ,Sasstraat 2
  Tel. 011 24 44 10 
  e-mail  info@omerus.be